BAN CHỦ NHIỆM KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

BAN CHỦ NHIỆM KHOA NHIỆM KỲ 2020-2025

 • GVCC.PGS.TS. Đặng Trung Thành
  Trưởng Khoa
  • GVCC.PGS.TS. Phạm Đức Thọ
   Phó trưởng Khoa
  • GVCC.PGS.TS. Trần Tuấn Minh
   Phó trưởng Khoa

BAN CHỦ NHIỆM KHOA NHIỆM KỲ 2015-2020

 • GVCC.PGS.TS. Đỗ Ngọc Anh
  Trưởng Khoa (2015-2019)
  • GVCC.PGS.TS. Đặng Trung Thành
   Phó trưởng Khoa (2017-2019); Phụ trách Khoa (2019-2020).
  • GV.TS. Nguyễn Trọng Dũng
   Phó trưởng Khoa (2015-2020)
  • GV.TS. Nguyễn Tài Tiến
   Phó trưởng Khoa (2015-2017)

BAN CHỦ NHIỆM KHOA NHIỆM KỲ 2010-2015

 • NGND.GS.TS. Võ Trọng Hùng
  Trưởng Khoa
  • GVC.TS. Nguyễn Văn Quyển
   Phó trưởng Khoa (2010-2015)
  • GVCC.PGS.TS. Đỗ Ngọc Anh
   Phó trưởng Khoa (2010);
  • GVC.TS. Vũ Minh Ngạn
   Phó trưởng Khoa (2011-2015)

– Theo Khoa Xây dựng –