HỘI ĐỒNG KHOA

Hội đồng khoa Khoa Xây dựng – Trường Đại học Mỏ – Địa chất nhiệm kỳ 2018 – 2023 được thành lập theo Quyết định số 974/QĐ-MĐC ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Trường Đại học Mỏ – Địa chất. Hội đồng Khoa được thành lập để tư vấn cho Trưởng khoa trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của khoa, tư vấn cho Trưởng khoa trong đổi mới quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của Khoa. Hội đồng Khoa có Chủ tịch Hội đồng Khoa và các thành viên do Hiệu trưởng bổ nhiệm trên cơ sở đề nghị của Trưởng khoa. Hội đồng khoa Khoa Xây dựng hiện nay gồm 09 thành viên, bao gồm: Trưởng khoa, các Phó Trưởng khoa, Trưởng các Bộ môn, GS, PGS và một số giảng viên là những người có trình độ, kinh nghiệm và uy tín, đại diện đơn vị đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh có liên quan đến phát triển chuyên môn của Khoa.


CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG KHOA

 • NGND.GS.TS. Võ Trọng Hùng
  Chủ tịch Hội đồng Khoa
  • NGND.PGS.TS. Tạ Đức Thịnh
   Uỷ viên Hội đồng Khoa
   • GVCC.PGS.TS. Đặng Trung Thành
    Uỷ viên Hội đồng Khoa
  • GVCC.PGS.TS. Nguyễn Xuân Mãn
   Uỷ viên Hội đồng Khoa
   • GVCC.PGS.TS. Trần Tuấn Minh
    Uỷ viên Hội đồng Khoa
  • GVCC.PGS.TS. Nguyễn Văn Mạnh
   Uỷ viên Hội đồng Khoa
   • GVCC.PGS.TS. Phạm Đức Thọ
    Uỷ viên Hội đồng Khoa
  • GVCC.PGS.TS. Đỗ Ngọc Anh
   Uỷ viên Hội đồng Khoa
   • GVC.TS. Vũ Minh Ngạn
    Uỷ viên Hội đồng Khoa

– Theo Khoa Xây dựng –