Họ và tên

Phạm Đức Thọ

Đơn vị

Khoa Xây dựng, Bộ môn Xây dựng hạ tầng cơ sở

Chức vụ

Ủy viên HĐ KHĐT Khoa, Cán bộ giảng dạy, Phó Trưởng khoa, Phó Bí thư chi bộ

Năm sinh

1983

Giới tính

Nam

Số điện thoại cơ quan

02437525301

Số điện thoại nhà riêng

0976415xxx

Email

phamductho@humg.edu.vn

HỒ SƠ NGHIÊN CỨU

BÀI BÁO TẠP CHÍ


Bài báo tạp chí ISI

1. Triệu Hùng Trường, N.B. Nguyen, M.N. Vu, T.T.N. Nguyen, N.H. Tran, Phạm Đức Thọ, T. Nguyen-Sy, Effective poroelastic properties of N-layered composite sphere assemblage: An application to oolitic limestone, European Journal of Environmental and Civil Engineering, 2022

2. Bùi Trường Sơn, Phạm Đức Thọ, Vũ Minh Ngọc, Nguyễn Thị Nụ, Nguyễn Sỹ Tuân, Nguyễn Thời Trung, Modeling of the tension stiffening behavior and the water permeability change of steel bar reinforcing concrete using mesoscopic and macroscopic hydro-mechanical lattice model, Construction and Building Materials, 291, 2021

3. T.T.Tran, D.T.Pham, M.N.Vu, V.Q.Truong, X.B.Ho, N.L.Tran, T.Nguyen-Sy, Q.D.To, Relation between water permeability and chloride diffusivity of concrete under compressive stress: Experimental investigation and mesoscale lattice modelling, Construction and Building Materials, 2020

4. Duc Tho Pham, Luca Sorelli, Mario Fafard, Minh Ngoc Vu, Hydromechanical couplings of reinforced tensioned members of steel fiber reinforced concrete by dual lattice model, International Journal For Numerical And Analytical Methods In Geomechanics, 2020

5. Phạm Đức Thọ, Vũ Minh Ngọc, Triệu Hùng Trường, Bùi Trường Sơn, Nguyen Trung Thoi, A thermo-mechanical meso-scale lattice model to describe the transient thermal strain and to predict the attenuation of thermo-mechanical properties at elevated temperature up to 800 °C of concrete, Fire Safety Journal, 114, 2020

6. A. Pouya, Vu Minh Ngoc, Phạm Đức Thọ, Triệu Hùng Trường, Nguyen Sy Tuan, To Quy Dong, Nguyen Trung Thoi, Some analytical solutions for fluid flow in and around a single fracture in a porous formation based on singular integral equation, Engineering Analysis with Boundary Elements, 118, 32-40, 2020

7. T.T.N.Nguyen, M.N.Vu, N.H.Tran, N.H.Dao, D.T.Pham, Stress induced permeability changes in brittle fractured porous rock, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, Volume 127, 2020

8. Duc Tho Pham, Nguyen Trong Dung, Ngoc Minh Vu, Avirut Chinkulkijniwat, Mesoscale approach to numerical modelling of thermo-mechanical behaviour of concrete at high temperature, European Journal of Environmental and Civil Engineering, 2019

9. Kennedy Onyelowe, Duc Bui Van, Duc Thinh Ta, Duc Tho Pham, Nguyen Van Manh et al., Recycling and reuse of solid wastes; a hub for eco-friendly, eco-efficient and sustainable soil, concrete, wastewater and pavement re-engineering, International Journal of Low-Carbon Technologies, 1-12, 2019

10. Trong-Dung Nguyen, Duc-Tho Pham, Minh-Ngoc Vu, Thermo-mechanically-induced thermal conductivity change and its effect on the behaviour of concrete, Construction and Building Materials, 198, 98-105, 2019

Bài báo tạp chí Scopus

1. Đặng Trung Thành, Trần Tuấn Minh, Phạm Đức Thọ, Đồng Văn Mạnh, Challenges for Mechanized Tunnelling in Urban Areas in Hanoi Vietnam, Geotechnical Challenges in Mining, Tunneling and Underground Infrastructures, 2022

2. Truong Son Bui, Duc Tho Pham , Minh Ngoc Vu, Van Duc Bui1 Nam Hung Tran, and Thi Nu Nguyen, Lattice Mesoscale modelling of Chloride Penetration in Concrete: Effect of aggregate volume fraction and fly ash, Journal of Applied Science and Engineering, 25, 1, 2021

3. Hung Truong Trieu, Ngoc Bien Nguyen, Duc Tho Pham, Minh Ngoc Vu, Ngoc Anh Do, Sy Tuan Nguyen, Nam Hung Tran, Thi Thu Nga Nguyen, Two-step Homogenization of Poroelastic Properties of a Limestone, Inżynieria Mineralna, 31-39, 2020

4. Bui Truong Son, Pham Duc Tho, Vu Minh Ngoc, Nguyen Thi Nu, Tran The Truyen, Experimental and Mesoscopic Lattice Numerical Investigation of Increase of Chloride Diffusivity Coefficient during Uniaxial Loading Model, Inzynieria Mineralna, 23-30, 0

Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Phạm Đức Thọ, Trần Mạnh Tiến, Đặng Trung Thành, Vũ Minh Ngạn, Vu Minh Ngoc, Luca Sorelli, Experimental investigation of the secondary creep of fiber reinforced concrete at high stress: Macroscopic measurement and digital image correlation, Journal of Science and Technology in Civil Engineering (STCE Journal) – Hanoi University of Civil Engineering (HUCE), 2022

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Pham Duc Tho, Luca Sorelli, Hydro-mechanical-damage model for the secondary creep of fiber reinforced mortar at high stress-to-strength ratio, Transport and Communications Science Journal (TCSJ), 74, 4, 507-518, 2023

2. Phạm Đức Thọ, Bùi Trường Sơn, Trần Thế Truyền, Võ Văn Nam, Khuếch tán ion clorua trong kết cấu dầm bê cốt thép chịu uốn: thí nghiệm và mô phỏng số, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, 75, 5, 544-554, 2023

3. Tran Manh Tien, Xuan Hong Vu, Emmanuel Ferrier, Pham Duc Tho, Bui Thi Loan, Experimental investigation and analytical modeling of the crack width effect on the fire performance of carbon textile-reinforced concrete composite, Journal of Science and Technology in Civil Engineering (STCE) – NUCE, 15, 3, 2021

4. Tran Manh Tien, Xuan Hong Vu, Đao Phuc Lam, Pham Duc Tho, A 3-D finite element modeling for the textile-reinforced concrete plates under tensile load using a non-linear behaviour for cementitious matrix, Journal of Science and Technology in Civil Engineering (STCE) – NUCE, 15, 1, 2021

5. Phạm Đức Thọ, Đỗ Ngọc Anh, Vũ Minh Ngạn, Nguyễn Đình Hải, Mô hình liên tục – rời rạc phân tích ảnh hưởng độ mở rộng vết nứt đến hệ số thấm của bê tông hạt mịn, Giao thông vận tải, Tháng 12, 2020

6. Phạm Đức Thọ, Nguyễn Đình Hải, Thái Khắc Chiến, Trần Thế Truyền, Nguyễn Văn Toàn, Mô hình lưới dự báo ảnh hưởng của ứng suất nén đến sự gia tăng hệ số khuếch tán ion Cl-, Tạp chí Giao thông vận tải, Tháng 8, 38-42, 2020

7. Phạm Đức Thọ, Đào Phúc Lâm , Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngoan, MÔ HÌNH LƯỚI DỰ BÁO THỜI GIAN BẮT ĐẦU ĂN MÒN CỐT THÉP CỦA BÊ TÔNG TRONG MÔI TRƯỜNG BIỂN, Giao thông vận tải, 2019

8. Nguyễn Trọng Dũng, Phạm Đức Thọ, Hồ Anh Cương, Nghiên cứu sự hình thành và phát triển nứt trong dầm bê tông chịu uốn 4 điểm bằng phương pháp mô hình lưới và phương pháp phân tích hình ảnh, Tạp chí Xây dựng, 10, 107-110, 2017

9. Phạm Đức Thọ, Nguyễn Trọng Dũng, Hồ Anh Cương, Mô phỏng ứng xử nén của vật liệu hồ xi măng trongg thí nghiệm đo độ cứng vi xuyên micro-indentation, Giao thông vận tải, 07, 43-45, 2017

10. Nguyễn Trọng Dũng, Phạm Đức Thọ, Hồ Anh Cương, Mô phỏng ứng xử thủy – nhiệt của vật liệu bê tông bằng phương pháp mô hình lưới, Khoa học xây dựng, 11, 2017

11. Nguyen Trong Dung, Pham Duc Tho, Damage behavior of concrete at high temperature: a general review, Journal of Mining and Earth Sciences, 54, 73-80, 2016

BÁO CÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC


Bài báo hội nghị quốc tế

1. Phạm Đức Thọ, Vũ Minh Ngạn, Hoàng Đình Phúc, Ngô Văn Thức, On the analysis fracture properties of notched concrete beams incorporating nano-silica in bending test: experimentation and simulation, SCD2021, , 2021

2. Đặng Quang Huy, Bùi Anh Thắng, Phạm Đức Thọ, The ability to use coarse recycled aggregates concrete for replacement of natural aggregates in building construction, SCD2021, , 2021

3. Duc Tho Pham, Luca Sorelli, Mario Fafard, Peter Grassl, Modeling Nonlinear Creep of Steel Fiber Reinforced Concrete by Means of Hydro-Mechanical Coupling, Sixth Biot Conference on Poromechanics, , 2017

4. Tho Duc Pham, Luca Sorelli, Mario Fafard, Nguyen Trong Dung, Investigation on the Non-linear Creep in Concrete Structures due to Hydro-Mechanical Couplings, International Conferences on Earth Sciences and Sustainable Geo Resources Development, ESASGD 2016, , 0

5. Pham Duc Tho, Nguyen Trong Dung, Prediction of the macroscopic diffusivity of concrete by using lattice model, Conference on Advances in Mining and Tuneling ICAMT, , 2014

6. L. Sorelli ; D.-T. Pham ; D. Vallée ; J. Chen, Finite Element Based Characterization of the Creep Properties of the Cement Paste Phases by Coupling Nanoindentation Technique and SEM-EDS, Ninth International Conference on Creep, Shrinkage, and Durability Mechanics (CONCREEP-9), , 2013

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Vũ Minh Ngạn, Nguyễn Văn Luyến , Phạm Đức Thọ, Đặng Trung Thành, Đào Thị Uyên, Phân tích ổn định khi thi công hầm metro trong điều kiện đất yếu của một số thành phố của Việt Nam, Hội nghị Khoa học Toàn quốc ACEA-VIETGEO 2021, , 2022

2. Võ Văn Nam, Phạm Đức Thọ, Trần Thế Truyền, Đánh giá, phân tích thực nghiệm ảnh hưởng của ăn mòn cốt thép trong cấu kiện dầm bê tông cốt thép đến sức kháng uốn của dầm, Hội nghị khoa học toàn quốc cơ học vật rắn lần thứ XV, , 2021

3. Nguyễn Đình Hải, Nguyễn Tiến Dũng, Trần Anh Tuấn, Phạm Đức Thọ, Nghiên cứu khả năng ứng dụng vật liệu composite gốc xi măng áp điện trong xây dựng, ERSD 2020, 8-12, 2020

4. Nguyễn Đình Hải, Trần Anh Tuấn, Nguyễn Tiến Dũng, Vũ Bá Thành, Phạm Đức Thọ, Xác định ứng xử nhiệt của vật liệu xếp lớp trong trường hợp miền phân giới là không hoàn hảo tổng quát bằng cách giải bài toán đồng nhất hoá nhiệt cục bộ, Hội nghị khoa học toàn quốc cơ học vật rắn lần thứ XV, , 0

5. Vũ Minh Ngạn, Phạm Đức Thọ, Ứng dụng khoan ngang định hướng HDD trong thi công hệ thống đường ống hạ tầng kỹ thuật tại các đô thị ở Việt Nam, ERSD 2020, 70-75, 0

6. Phạm Đức Thọ, Bùi Anh Thắng, Phạm Văn Hùng, Hoàng Đình Phúc, Đỗ Ngọc Anh, Võ Văn Nam, Mô hình lưới phân tích ảnh hưởng của ứng suất đến hệ số thấm nước của bê tông, Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển bền vững, , 2019

7. Phạm Văn Hùng, Phạm Đức Thọ, Vũ Minh Ngạn, Hoàng Đình Phúc, Ngô Thị Hương Trang, Hồ Xuân Ba, Phân tích hiệu quả của cọc đá dăm bọc vải địa kỹ thuật khi gia cố nền đường trên nền đất yếu khu vực ven biển, Địa kỹ thuật và xây dựng phục vụ phát triển bền vững, , 2019

8. Phạm Đức Thọ, Bùi Anh Thắng, Mô hình lưới Thủy-Cơ đánh giá độ thấm của bê tông cốt thép, ERSD 2018, , 2018

Bài báo hội nghị ngành

1. Pham Đức Thọ, Bùi Anh Thắng, Sử dụng công nghệ hình ảnh trong nghiên cứu sự hình thành và phát triển vết nứt trong bê tông, Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ XIV-2017, 178-182, 2017