Khoa Xây dựng tuyển sinh sau Đại học đợt 1 năm 2024

Theo Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 và Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Khoa Xây dựng – Trường Đại học Mỏ – Địa chất tổ chức tuyển sinh sau Đại học đợt 1 năm 2024 với số lượng các ngành và chỉ tiêu dự kiến như sau:
1. Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm: 30 chỉ tiêu (dự kiến);
2. Ngành Kỹ thuật xây dựng: 30 chỉ tiêu (dự kiến).