Họ và tên

Võ Trọng Hùng

Đơn vị

Hội đồng Khoa, Bộ môn Xây dựng công trình ngầm và mỏ

Chức vụ

Chủ tịch Hội đồng Khoa

Giới tính

Nam

Email

votronghung@khoaxaydung.edu.vn

SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN


Giáo trình

1. Võ Trọng Hùng, Phương pháp cơ giới hoá xây dựng công trình mỏ, Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 2007

2. Võ Trọng Hùng, Công nghệ đào và chống lò tiên tiến, Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 2001

3. Võ Trọng Hùng, Tối ưu hoá thiết kế xây dựng công trình ngầm và hệ thống công trình ngầm, Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 1999

4. Võ Trọng Hùng, Tối ưu hoá thiết kế xây dựng công trình ngầm và hệ thống công trình ngầm, Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 1999

5. Võ Trọng Hùng, Vỏ chống sử dụng khả năng mang tải của khối đá, Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 1998

6. Võ Trọng Hùng, Vật liệu và kết cấu chống mới trong xây dựng công trình ngầm và mỏ, Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 1998

7. Võ Trọng Hùng, Ổn định và bền vững công trình ngầm, Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 1996

8. Đồng tác giả, Cơ học khối đá và phương pháp đánh giá độ ổn định cho công trình ngầm không chống, Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 1994

9. Võ Trọng Hùng, Vỏ chống nhiều lớp sử dụng khả năng mang tải của khối đá, Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 1993

10. Đồng tác giả, Nga văn chuyên môn, Trường Đại học Mỏ-Địa chất, 1993

Sách chuyên khảo

1. Võ Trọng Hùng, Thiết kế quy hoạch, cấu tạo công trình ngầm, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2017

2. Võ Trọng Hùng, Bảo vệ môi trường trong xây dựng công trình ngầm và mỏ, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2013

3. Võ Trọng Hùng, Thi công giếng đứng, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2012

4. Võ Trọng Hùng, Phùng Mạnh Đắc, Cơ học đá ứng dụng trong công trình ngầm và khai thác mỏ, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, 2005

5. Tham gia, Cơ học đá công trình (Rocks Engineering), Nhà xuất bản giáo dục, 1999

6. Đồng tác giả, Công nghệ thi công công trình ngầm. Tập 1: Phần thi công đường lò bằng, lò nghiêng và hầm trạm, Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, 1997

HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN THẠC SĨ, LUẬN ÁN TIẾN SĨ


Tiến sĩ

1. Đặng Văn Kiên , Đại học Mỏ-Địa chất, 2018, Tên đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của chấn động nổ mìn khi thi công đường hầm đến kết cấu công trình ngầm lân cận

2. Nguyễn Văn Quyển , Đại học Mỏ-Địa chất, 2003, Tên đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện kết cấu bê tông phun để chống giữ công trình ngầm

3. Nguyễn Bình , Đại học Mỏ-Địa chất, 1998, Tên đề tài: Nghiên cứu sử dụng dung dịch urea-formandehyd để gia cường khối than để tăng bền cho các đường lò chuẩn bị ở các mỏ than vùng Quảng Ninh

Thạc sĩ

1. Vũ Kim Diến , Đại học Mỏ-Địa chất, 2015

2. Nguyễn Duy Giang , Đại học Mỏ-Địa chất, 2015

3. Nguyễn Hoài Nam , Đại học Mỏ-Địa chất, 2015

4. Lê Văn Hiến , Đại học Mỏ-Địa chất, 2015

5. Trần Đức Mạnh , Đại học Mỏ-Địa chất, 2015

6. Nguyễn Tiến Mạnh , Đại học Mỏ-Địa chất, 2015

7. Bùi Thanh Tuấn , Đại học Mỏ-Địa chất, 2015

8. Đỗ Trung Kiên , Đại học Mỏ-Địa chất, 2014

9. Trần Hùng Việt , Đại học Mỏ-Địa chất, 2014

10. Trần Hữu Thành , Đại học Mỏ-Địa chất, 2014

11. Phan Dương Cường , Đại học Mỏ-Địa chất, 2014

12. Nguyễn Công Danh , Đại học Mỏ-Địa chất, 2014

13. Lương Toàn Hiệp , Đại học Mỏ-Địa chất, 2014

14. Phạm Quang Thành , Đại học Mỏ-Địa chất, 2013

15. Hoàng An Đà Giang , Đại học Mỏ-Địa chất, 2013

16. Nguyễn Quý Huân , Đại học Mỏ-Địa chất, 2013

17. Trần Thanh Nam , Đại học Mỏ-Địa chất, 2013

18. Lâm Quang Phúc , Đại học Mỏ-Địa chất, 2013

19. Nguyễn Hồng Sơn , Đại học Mỏ-Địa chất, 2013

20. Trần Ngọc Thái , Đại học Mỏ-Địa chất, 2013

BÀI BÁO TẠP CHÍ


Bài báo tạp chí ISI

1. Xiaoguang Zhou, Hoang Nguyen, Vo Trong Hung, Chang-Woo Lee, Van-Duc Nguyen, Application of adaptive neuro-fuzzy inference system and differential evolutionary optimization for predicting rock displacement in tunnels and underground spaces, Structures, 48, 1891-1906, 2023

2. Van Kien Dang, Trong Hung Vo, Effect of Blasting During Tunnel Excavation on an Existing Adjacent Tunnel, Turkish Journal of Civil Engineering, 5, 12725-12740, 2022

3. Dianchun Du, Daniel Dias, Do Ngoc Anh, Vo Trong Hung, U-shaped tunnel lining design using the Hyperstatic Reaction Method – Influence of the invert, Soils and Foundations, 22, 2020

4. Dang V.K., Dias D., Do N.A., Vo T.H, Impact of Blasting at Tunnel Face on an Existing Adjacent Tunnel, International Journal of GEOMATE, Vol.15, 47, 22-31, 2018

5. Dang Van Kien, Vo Trong Hung, Do Ngoc Anh, Do Ngoc Thai, Dao Van Chi, Stability of Deep Underground Mine Drift through Complex Geology Conditions in Quang Ninh Coal Area, INZYNIERIA MINERALNA, 2, 46, 221-230, 0

Bài báo tạp chí Scopus

1. BUI Manh Tung, LE Tien Dung, VO Trong Hung, Stress Distribution Around Mechanized Longwall Face at Deep Mining in Quang Ninh Underground Coal Mine, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, DOI: 10.29227/IM-2021-02-14, 2021

2. TRAN Tuan Minh, DO Ngoc Thai, DANG Trung Thanh, NGUYEN Duyen Phong, VO Trong Hung, Stabilization of Deep Roadways in Weak Rocks Using the System of Two-level Rock Bolts, Journal of the Polish Mineral Engineering Society, DOI: 10.29227/IM-2021-02-13, 2021

3. Trong Hung Vo, Van Kien Dang, Ngoc Anh Do, Van Ha Truong, Research on the Use of Fly Ash for Underground Mine Supports in Quang Ninh Coal Area, Xuan-Nam Bui et al. (Eds.): Proceedings of the International Conference on Innovations for Sustainable and Responsible Mining, ISRM 2020 – Volume 1 (indexed by Scopus), 531-549, 2020

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Kien Van Dang, Hung Trong Vo, Hao Doan Ngo và Huy Xuan Tran, An experimental study on the use of fly ash for making concrete lagging of SVP steel arches in underground coal mines in Quang Ninh area, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ – Địa chất, 3a, 63, 103-111, 2022

2. Hung Trong Vo, Kien Van Dang, Anh Ngoc Do và Thai Ngoc Do, Study on the stability of rock mass around large underground cavern based on numerical analysis: A case study in the Cai Mep project, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ – Địa chất, 3a, 63, 50-58, 2022

3. Võ Trọng Hùng, Nghiên cứu xây dựng mô hình xác định quy luật chuyển dịch khối đá biên tại hông và nền công trình ngầm theo thời gian, tạp chí công nghiệp mỏ, 4, 14-21, 2021

4. Võ Trọng Hùng, Nghiên cứu xác định thời gian ổn định và thời điểm phải nâng cao khả năng chịu tải cho công trình ngầm, tạp chí công nghiệp mỏ, 5, 28-33, 2020

5. Đặng Văn Kiên, Võ Trọng Hùng, Nghiên cứu đánh giá độ ổn định của kết cấu chống các kho ngầm chứa khí tại Vũng Tàu bằng phương pháp số, tạp chí công nghiệp mỏ, 6, 48-53, 2020

6. Đặng Văn Kiên, Võ Trọng Hùng, Nghiên cứu ảnh hưởng của tốc độ biến dạng đến hệ số tăng động DIF của bê tông sử dụng trong xây dựng công trình ngầm, tạp chí công nghiệp mỏ, 3, 30-37, 2020

7. Ngô Ngọc Thủy, Vũ Đình Lợi, Võ Trọng Hùng, Đặng Văn Kiên, XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ ĐỘNG CỦA BÊ TÔNG CHẾ TẠO TỪ SAN HÔ BIỂN BẰNG THÍ NGHIỆM ĐỘNG SPLIT HOPKINSON PRESSURE BAR, tạp chí công nghiệp mỏ, 2, 19-26, 2020

8. Võ Trọng Hùng, Nghiên cứu xác định áp lực ngầm tác dụng lên công trình ngầm. Tạp chí Công nghiệp Mỏ, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 1, 54-61, 2019

9. Võ Trọng Hùng, Nghiên cứu xác định chiều cao vùng phá hủy, sụt lở và áp lực tác dụng lên công trình ngầm, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 6, 1-6, 2018

10. Võ Trọng Hùng, Đặng Văn Kiên, Đỗ Ngọc Anh, Nguyễn Duyên Phong, Khuất Mạnh Thắng, Nghiên cứu sự ảnh hưởng của bãi thải bề mặt mỏ đến trạng thái làm việc của vỏ chống giếng đứng tại các mỏ hầm lò Việt Nam, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 6, 2018

11. Võ Trọng Hùng, Đặng Văn Kiên, Nghiên cứu xây dựng mối quan hệ giữa vận tốc “PPV” và các yếu tố ảnh hưởng do chấn động nổ mìn đào hầm đến kết cấu đường hầm lân cận, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 5, 128-133, 2018

12. Võ Trọng Hùng, Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp công nghệ, kỹ thuật, tổ chức hợp lý thi công công trình ngầm khi chọn trước tốc độ tiến gương, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 3, 54-61, 2018

13. Võ Trọng Hùng, Đặng Văn Kiên, Nghiên cứu sử dụng chỉ số “RMR” để đánh giá chấn động do nổ mìn đào hầm đến kết cấu công trình ngầm lân cận thông qua vận tốc dao động phần tử đỉnh “PPV”, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 3, 1-9, 2018

14. Võ Trọng Hùng, Đặng Văn Kiên, Nghiên cứu đề xuất phương pháp đánh giá mức độ chấn động nổ mìn thi công đường hầm mới đến trạng thái của đường hầm cũ lân cận, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 2, 1-7,16, 2018

15. Võ Trọng Hùng, Đặng Văn Kiên, Một hướng nghiên cứu mới về sự ảnh hưởng của chấn động nổ mìn thi công đường hầm đến kết cấu chống đường hầm lân cận, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 4, 78-84, 2017

16. Nghiên cứu xây dựng cơ sở lý thuyết xác định chiều sâu lỗ mìn thi công công trình ngầm khi chọn trước tốc độ tiến gương, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 4, 23-30,38, 2017

17. Võ Trọng Hùng, Không gian đô thị, không gian ngầm và ph¬ương pháp phân loại công trình ngầm, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 2, 6-11, 2017

18. Võ Trọng Hùng, Nghiên cứu xây dựng thuật toán xác định chiều sâu lỗ mìn thi công công trình ngầm khi chọn trước tốc độ tiến gương, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 5, 22-30, 2017

19. Võ Trọng Hùng, Nghiên cứu xây dựng phương pháp lý thuyết tổng quát xác định chiều sâu lỗ mìn khi thi công công trình, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 1, 8-13, 2017

20. Van Kien Dang, Trong Hung Vo, Ngoc Anh Do, The estimation of the vibration effects caused by tunnel blasts: a case study in croix-rousse tunnel, Proceedings of the international conferences on earth sciences and sustainable geo-resources development (ESASGD), 339-346, 2016

21. Võ Trọng Hùng, Nghiên cứu xây dựng các công thức xác định chiều sâu lỗ mìn khi thi công đường hầm, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 5, 6-13, 2016

22. Võ Trọng Hùng, Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp xác định chiều sâu lỗ mìn khi thi công đường hầm, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 4, 5-8, 2016

23. Võ Trọng Hùng, Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp xác định chiều sâu lỗ mìn khi thi công đường hầm, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 4, 2-6, 2016

24. Võ Trọng Hùng, Một số bài toán cơ bản thiết kế quy hoạch, cấu tạo công trình ngầm, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 6, 1-9, 2015

25. Võ Trọng Hùng, Thiết kế quy hoạch, cấu tạo công trình ngầm – Một số yêu cầu, khó khăn, điều kiện và quy trình thiết kế cơ bản, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 5, 1-6, 2015

26. Võ Trọng Hùng, Công trình ngầm, không gian ngầm và tương lai của đô thị, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 3, 4-8, 2015

27. Võ Trọng Hùng, Nghiên cứu xác định khoảng cách hợp lý giữa các lỗ mìn cạnh nhau dạng lưới hình chữ nhật trên gương thi công công trình ngầm, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 1, 2-8, 2015

28. Võ Trọng Hùng, Nghiên cứu xác định khoảng cách hợp lý giữa các lỗ mìn cạnh nhau dạng lưới hình chữ nhật trên gương thi công công trình ngầm, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 1, 2-8, 2015

29. Võ Trọng Hùng, Nghiên cứu xác định số lượng và phương pháp bố trí các lỗ mìn hợp lý trên gương thi công công trình ngầm, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 6, 1-6, 2014

30. Võ Trọng Hùng, Nghiên cứu xác định lượng thuốc nổ đơn vị khi thi công công trình ngầm, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 5, 11-13, 2014

31. Võ Trọng Hùng, Nghiên cứu xác định hình dạng mặt cắt ngang hợp lý cho công trình ngầm, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 4, 1-6, 2014

32. Võ Trọng Hùng, Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp quy hoạch vị trí cửa đường hầm, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 2, 1-6, 2014

33. Võ Trọng Hùng, Bảo vệ môi trường khi thi công công trình ngầm bằng phương pháp lộ thiên và phương pháp khiên đào, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 1, 2-6, 2014

34. Võ Trọng Hùng, Sự cố và tai nạn trong quá trình xây dựng và sử dụng công trình ngầm, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 2, 1-5, 2013

35. Võ Trọng Hùng, Một số vấn đề về cơ học công trình ngầm, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 1, 2-7, 2013

36. Võ Trọng Hùng, Nghiên cứu sự tác dụng của đá văng sau khi nổ mìn lên kết cấu chống giữ, máy móc-thiết bị gần gương thi công đ¬ường hầm, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 2, 3-7, 2012

37. Võ Trọng Hùng, Nghiên cứu xác định chiều dày trụ đất đá bảo vệ khu vực gương thi công đường hầm chịu sự tác dụng của áp lực nước ngầm cao áp, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 1, 5-9, 2012

38. Võ Trọng Hùng, Nghiên cứu đề xuất phương pháp hợp lý lựa chọn các thiết bị xây dựng trong các sơ đồ song song thi công giếng đứng, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 5, 2011

39. Võ Trọng Hùng, Nghiên cứu xác định chiều sâu lỗ mìn hợp lý trong công nghệ thi công giếng đứng sử dụng tổ hợp vì neo-lưới thép-bê tông phun, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 4, 1-5, 2011

40. Võ Trọng Hùng, Nghiên cứu xác định chiều sâu lỗ mìn hợp lý trong công nghệ thi công giếng đứng có sử dụng các vòng chống tạm thời, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 3, 18-25, 2011

41. Võ Trọng Hùng, Nghiên cứu hoàn thiện một số vấn đề thiết kế quy hoạch mặt cắt ngang sử dụng giếng đứng, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 2, 3-6, 2011

42. Võ Trọng Hùng, Nghiên cứu đề xuất các điều kiện và phương pháp hợp lý để tính toán lựa chọn các thiết bị thi công đường hầm tiết diện lớn, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 1, 2011

43. Võ Trọng Hùng, Nghiên cứu sự tác động của sóng nổ mìn đến kết cấu chống giữ công trình ngầm, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 6, 1-4, 2010

44. Vo Trong Hung, Ảnh hưởng của công tác khoan nổ mìn đến sự hình thành vùng phá huỷ xung quanh công trình ngầm, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 1, 5-8, 2010

45. Võ Trọng Hùng, Nghiên cứu xác định các thông số cho nhóm lỗ mìn tạo rạch hình rẻ quạt khi thi công đường hầm tiết diện lớn, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 4, 2007

46. Võ Trọng Hùng, Nghiên cứu xác định các thông số khoan nổ mìn trong phương pháp tạo rạch hình nêm cho công trình ngầm tiết diện lớn, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 2, 2007

47. Võ Trọng Hùng, Nghiên cứu xác định chiều sâu lỗ mìn hợp lý khi sử dụng các loại kết cấu chống giữ dạng khung với bước chống không thay đổi, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 5, 2006

48. Võ Trọng Hùng, Xác định kích thước mặt cắt ngang đường lò có vòm hình eliv thấp-tường thẳng đứng sử dụng tàu điện ắc-quy, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 2, 2006

49. Võ Trọng Hùng, Nghiên cứu xác định kích thước mặt cắt ngang đường hầm hình vòm ba tâm-tường thẳng đứng sử dụng tầu điện cần vẹt và băng tải, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 5, 2004

50. Võ Trọng Hùng, Nghiên cứu xác định kích thước mặt cắt ngang đường hầm hình vòm ba tâm-tường thẳng đứng sử dụng tầu điện ắc quy, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 4, 2004

51. Võ Trọng Hùng, Xác định kích thước tiết diện ngang đường lò hình vòm một tâm-tường thẳng đứng, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 1, 2004

52. Võ Trọng Hùng, Xác định chiều sâu lỗ mìn hợp lý khi sử dụng công nghệ phun bê tông, lưới thép và vì neo, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 6, 2003

53. Võ Trọng Hùng, Nguyễn Văn Quyển, Nghiên cứu xây dựng quỹ đạo chuyển dịch vòi phun hợp lý để giảm lượng rơi bê tông, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 5, 9-12, 2002

54. Mối quan hệ giữa độ bền và các thông số thành phần cấp phối bê tông phun trong công nghệ phun ướt, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 3, 3-4, 2002

55. Võ Trọng Hùng, Nguyễn Văn Quyển, Về sự ảnh hưởng của chất phụ gia và chủng loại xi măng tới độ bền bê tông phun trong công nghệ phun ướt, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 2, 2002

56. Võ Trọng Hùng, Nghiên cứu xác định chiều cao hợp lý cho đoạn hầm nối giếng đứng với sân giếng, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 3, 6-8, 2001

57. Võ Trọng Hùng, Hoàn thiện chỉ tiêu “Lượng thuốc nổ đơn vị” khi thi công lò bằng, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 1, 16-19, 2001

58. Võ Trọng Hùng, Nguyễn Văn Quyển, Phụ gia dùng cho bê tông phun, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 2, Tr 15-18, 2000

59. Võ Trọng Hùng, nnk, Khoảng cách phun hợp lý nhằm giảm lượng rơi khi thi công vỏ chống bê tông phun, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 5, 2000

60. Võ Trọng Hùng, Nguyễn Văn Quyển, Nghiên cứu khả năng áp dụng vỏ chống bê tông phun trong những đường lò có nước, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 4, 1999

61. Võ Trọng Hùng, Lê Định Tân, Xác định lượng thuốc nổ phá đảm bảo an toàn cho các đường hầm thuỷ công lân cận, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 1, 1999

62. Võ Trọng Hùng, Nghiên cứu xác định các thông số vành đế đỡ cho các công trình ngầm nằm nghiêng, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 2, 1998

63. Nghiên cứu quy luật biến đổi cảnh quan môi trường Hồng Gai – Cẩm Phả do khai thác tài nguyên khoáng sản, Tạp chí Công nghiệp mỏ, 4, 1997

64. Võ Trọng Hùng, Xác định kích thước vùng gia cường xung quanh tuynen tại những sơ đồ thi công khác nhau, Tạp chí Địa Kỹ thuật, 1, 1997

65. Võ Trọng Hùng, Vị trí tương hỗ giữa các hàng lỗ khoan và kích thước vùng gia cường xung quanh công trình, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 1, 1997

66. Nghiên cứu xác định bán kính thẩm thấu dung dịch hoá học trong khối than gia cường, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tập XXXIV, 4, 1996

67. Võ Trọng Hùng, nnk., Ứng dụng công nghệ gia cường hoá học cho đường hầm thuỷ công xác định các thông số kỹ thuật-hình học, Tạp chí Điện lực, 9, 1996

68. Võ Trọng Hùng, nnk, Xác định kích thước và mô đun biến dạng tối ưu cho lớp đá gia cường bao quanh công trình ngầm, Tạp chí Than Việt Nam, 1, 2, 1996

69. Võ Trọng Hùng, Vì neo – Nguyên lý làm việc và các phương pháp tính toán ảnh hưởng của khe nứt tới kích thước vùng phá huỷ xung quanh đường lò, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 2, 1996

70. Võ Trọng Hùng, Về quy luật thay đổi các thông số kỹ thuật trong công nghệ gia cường hoá học, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tập XXXIII, 6, 1995

71. Võ Trọng Hùng, Nghiên cứu xác định thông số kỹ thuật tối ưu trong công nghệ gia cường khối đá bao quanh công trình ngầm, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tập XXXIII, 4, 1995

72. Võ Trọng Hùng, nnk, Mối quan hệ giữa các chỉ tiêu công nghệ trong phương pháp gia cường hoá học, Tạp chí Than Việt Nam, 8, 1995

73. Võ Trọng Hùng, nnk, Xác định sự thay đổi độ bền cơ học của dung dịch Urê – Foocmandehyde và nước khi gia cường khối than và đất đá mềm yếu, Tạp chí Than Việt Nam, 6, 1995

74. Võ Trọng Hùng, nnk, Chất phụ gia trong công nghệ gia cường hoá học, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 3, 1995

75. Võ Trọng Hùng, Vì neo – Nguyên lý làm việc và các phương pháp tính toán, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 2, 1995

76. Võ Trọng Hùng, Về mối quan hệ tối ưu giữa các bán kính cấu tạo và chiều rộng vòm ba tâm công trình ngầm, Tạp chí Công nghệ Mỏ, 6, 1994

77. Võ Trọng Hùng, Xác định áp lực tác dụng lên công trình ngầm, Tạp chí Năng lượng, 10, 1994

78. Võ Trọng Hùng, Tính toán các thông số vì neo trong hệ ”Vì neo-Khốiđá” gia cường, Tạp chí Năng lượng, 8, 1994

79. Võ Trọng Hùng, Đặc điểm cấu trúc và vấn đề xác định trường ứng suất nguyên sinh khối đá, Tạp chí Các khoa học về trái đất, 4, 1994

80. Võ Trọng Hùng, Về độ ổn định của công trình ngầm không chống, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 4, 1994

81. Võ Trọng Hùng, Tối ưu hoá tiết diện dạng vòm của công trình ngầm, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 2, 1994

82. Võ Trọng Hùng, Áp lực mỏ và trường ứng suất, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 1, 1994

83. Võ Trọng Hùng, Dùng năng lượng nổ mìn để gia cường khối đá bằng vữa dính kết, Tạp chí Năng lượng, 10, 1993

84. Võ Trọng Hùng, Chiều sâu hợp lý lỗ mìn và trạng thái cơ học khối đá phía trước gương lò, Tạp chí Năng lượng, 5, 1993

85. Võ Trọng Hùng, Xác định vị trí tối ưu của sân công nghiệp với chi phí nhỏ nhất, Tạp chí Năng lượng, 1, 1993

86. Võ Trọng Hùng, nnk, Phương pháp tính chiều dày lớp bảo vệ đáy moong, Tạp chí Năng lượng, 1, 1993

87. Võ Trọng Hùng, Nâng cao hiệu quả sử dụng vì chống kim loại trong các công trình ngầm, Tạp chí Năng lượng, 10, 1992

88. Võ Trọng Hùng, Tự động hoá thiết kế kỹ thuật tiết diện ngang công trình ngầm, Tạp chí Năng lượng, 3, 1992

89. Võ Trọng Hùng, Xây dựng sơ đồ tính lớp bảo vệ đáy moong khai thác chịu tác dụng của nước ngầm có áp, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 4, 1992

90. Võ Trọng Hùng, Kết cấu chống hỗn hợp nhiều lớp tận dụng khả năng mang tải khối đá, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 3, 1992

91. Võ Trọng Hùng, Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp xác định “lượng thuốc nổ đơn vị” khi thi công giếng đứng, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 4, 6-23,44, 2018

92. Võ Trọng Hùng, Nghiên cứu xác định áp lực ngầm tác dụng lên công trình ngầm, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 1, 54-61, 2019

93. Võ Trọng Hùng, Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp quy hoạch vị trí cửa đường hầm, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 2, 1-6, 2014

94. Võ Trọng Hùng, Khai thác than và sự biến đổi địa hình Hồng Gai-Cẩm Phả, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 4, 1997

BÁO CÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Van Kien Dang, Trong Hung Vo, Research on the Use Coal Bottom Ash from Thermal Power Plants for Making Concrete Lagging at Underground Mines in Quangninh Coal Area, ternational Symposium HANOI GEOENGINEERING 2022 INNOVATIVE GEOSCIENCES, CIRCULAR ECONOMY AND SUSTAINABILITY, Pp. 496-507, 2022

2. Van Kien Dang, Trong Hung Vo, Ngoc Anh Do, The estimation of the vibration effects caused by tunnel blasts: a case study in croix-rousse tunnel, Proceedings of the international conferences on earth sciences and sustainable geo-resources development (ESASGD), 339-346, 2016

3. Vo Trong Hung, Some study results for protecting environment in tunnelling and mining, International Conference “Advanses in mining and underground construction”, , 2014

4. Vo Trong Hung, Some results of perfecting blasting parameters for tunnelling. Perfecting technology spraying concrete in tunneling, International conference “Advanses in mining and underground construction”, , 2008

5. Vo Trong Hung, Nguyen Van Quyen, Dao Van Canh, Nguyen Phuc Nhan, Perfecting technology spraying concrete in tunneling, International Conference “Advanses in mining and underground construction”, , 2008

6. Vo Trong Hung, A Study on the Law of change in Strength of Coal Samples when Reacted with Urea-Foocmandehyde with Time and by Different Ratio of the Solution to Water in the Consolidating Process of Coal Mass, Proceedings of the International Seminar on Development and Transfer of New Technologies in Rock Engineering for Vietnam, , 1995

7. Vo Trong Hung, About Working Principles and the Choice of Calculating Methods for Anchors, Proceedings of the International Seminar on Development and Transfer of New Technologies in Rock Engineering for Vietnam, , 1995

8. Vo Trong Hung, nnk, Impacts of Exploitation of Mineral Resources on the Environment, Proceeding of the National Seminar on Environmental Protection and Sustainable Development Research, Hanoi 7-9 October 1993, , 1993

9. Võ Trọng Hùng, Mối quan hệ tác dụng tương hỗ lực và biến dạng giữa khung chống kim loại hình vòm với khối đá (Tiếng Nga), Tuyển tập các công trình khoa học “Xây dựng các đường hầm tại các xí nghiệp khai thác mỏ trong nền kinh tế quốc dân” của Trường Đại học Mỏ Matxcơva. Matxcơva, Liên Xô, , 1989

10. Thai Do Ngoc, Hung Vo Trong, Chan Nguyen The Moc, Behavior off Shallow Tunnel under Soft Soil under Seismic Conditions, International Symposium HANOI GEOENGINEERING 2022 INNOVATIVE GEOSCIENCES, CIRCULAR ECONOMY AND SUSTAINABILITY, 236-244., 2022

11. Minh Ngan Vu, Duc Tho Pham, Trong Hung Vo, Optimizing Cut-Off Jetgrouting Wall Parameters For Protecting Historical Buildings When Tunnelling in Soft Conditions in Ho Chi Minh City, International Symposium HANOI GEOENGINEERING 2022 INNOVATIVE GEOSCIENCES, CIRCULAR ECONOMY AND SUSTAINABILITY, 11-12 February 2022, 274-285., 0

12. Viet Le Huy, Hung Vo Trong, Dong Loo Kim, Using Steel Slag Aggregates: A Green Material as Functional Fillers in Smart Ultra-High Perfomance Concrete With Self-Sensing Ability, International Symposium HANOI GEOENGINEERING 2022 INNOVATIVE GEOSCIENCES, CIRCULAR ECONOMY AND SUSTAINABILITY. 11-12 February 2022., 437-445, 2022

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Đặng Văn Kiên, Trần Duy Học, Mai Xuân Thanh Tuấn, Võ Trọng Hùng, Nông Việt Trung., Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả chống lò bằng vì neo trong các mỏ than hầm lò của TKV giai đoạn 2020-2025, Tuyển tập báo cáo hội nghị toàn quốc khoa học trái ðất và tài nguyên với phát triển bền vững (ERSD 2022), 822- 829, 2022

2. Đặng Văn Kiên, Võ Trọng Hùng, Đỗ Ngọc Anh, Hướng nghiên cứu mới về ảnh hưởng của chấn động nổ đến kết cấu công trình ngầm lân cận tại các mỏ hầm lò Việt Nam, Hội thảo Khoa học Công nghệ Mỏ Toàn Quốc lần thứ XXVI, Móng Cái-Quảng Ninh-Việt Nam, 279-284, 2018

3. Võ Trọng Hùng, Xác định kích thước mặt cắt ngang đường lò có vòm hình eliv thấp-tường thẳng đứng sử dụng tàu điện cần vẹt, Hội nghị KHKT Mỏ Toàn quốc lần thứ 17. Tháng 8 năm 2006-Đà Nẵng, , 2006

4. Võ Trọng Hùng, Nghiên cứu xác định chiều sâu lỗ mìn hợp lý khi sử dụng kết cấu chống giữ vì neo với khoảng cách giữa các vòng neo không đổi, Tuyển tập các công trình khoa học Hội nghị Cơ học đá toàn quốc năm 2006. Nhà xuất bản Xây dựng, , 2006

5. Võ Trọng Hùng, Nghiên cứu xây dựng phương pháp tính kích thước trụ bảo vệ an toàn cho hai công trình ngầm nằm gần nhau, Tuyển tập các công trình khoa học Hội nghị Cơ học đá toàn quốc năm 2006. Nhà xuất bản Xây dựng, , 2006

6. Võ Trọng Hùng, Nghiên cứu nâng cao hiệu quả công tác khoan nổ mìn khi thi công các đường lò trong mỏ, Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Mỏ toàn quốc lần thứ 13. Tuyển tập các báo cáo khoa học. Đà Nẵng. Tháng 7-2001, , 2001

7. Võ Trọng Hùng, Nghiên cứu xây dựng phương pháp quy hoạch độ cao tối ưu để xác định vị trí hợp lý cho sân công công nghiệp, Kỷ yếu Hội nghị ứng dụng toán học toàn quốc lần thứ nhất. Hà Nội, 23-25/12/1999. Tập 2, , 1999

8. Võ Trọng Hùng, nnk, Nghiên cứu tương tác động lực học công trình ngầm với môi trường san hô chịu tải trọng động trên mô hình, Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Mỏ toàn quốc lần thứ 11. Tuyển tập các báo cáo khoa học. Nha Trang. 8-1998, , 1998

9. Võ Trọng Hùng, nnk, Đặc điểm nứt nẻ khối đá – Chiều sâu vùng phá huỷ và độ ổn định công trình ngầm, Hội nghị cơ học đá toàn quốc lần thứ III. Tuyển tập Báo cáo khoa học, , 1997

10. Võ Trọng Hùng, Mối quan hệ giữa kích thước vùng gia cường với các đặc điểm sơ đồ thi công, vị trí tương hỗ các lỗ khoan gia cường, Hội nghị cơ học đá toàn quốc lần thứ III. Tuyển tập Báo cáo khoa học, , 1997

11. Võ Trọng Hùng, Đánh giá hiện trạng khai thác tài nguyên khoáng sản và tác động của chúng tới môi trường tự nhiên tại một số vùng trọng điểm, Tuyển tập các Báo cáo khoa học tại Hội nghị Khoa học Quốc tế về Bảo vệ Môi trường và Phát triển bền vững, , 1995

12. Võ Trọng Hùng, Về những giải pháp nâng cao độ ổn định cho công trình trong thăm dò và khai thác tài nguyên khoáng sản, Tuyển tập các công trình khoa học Hội nghị Khoa học Địa chất Việt Nam lần thứ ba ”Địa chất khoáng sản và dầu khí”, , 1995

13. Võ Trọng Hùng, Ảnh hưởng của trạng thái cơ học khối đá đến hiệu quả công tác khoan nổ mìn trong thi công công trình ngầm, Tuyển tập các công trình khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 5. Tập 5, , 1993

14. Võ Trọng Hùng, Nghiên cứu tính toán chiều dày lớp bảo vệ chịu ảnh hưởng áp lực nước ngầm trong khai thác lộ thiên, Tuyển tập các công trình khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ 5. Tập 5, , 1993

15. Đặng Văn Kiên, Võ Trọng Hùng, Đỗ Ngọc Anh, Nguyễn Hữu Sà, Nghiên cứu ảnh hưởng của bãi thải mặt mỏ đến ứng xử của kết cấu chống giữ các đường lò phía dưới tại vùng than Quảng Ninh, Proceedings of the 5th National Conference on Sustainable Earth, Mine, Environment (EME 2022), , 0

Bài báo hội nghị trường

1. Võ Trọng Hùng, nnk, Mối quan hệ giữa các đặc điểm cấu trúc khối đá và độ ổn định của công trình ngầm, Hội nghị khoa học lần thứ 12 Trường Đại học Mỏ-Địa chất. Tuyển tập các công trình khoa học, , 1996

2. Võ Trọng Hùng, nnk, Về quy luật xâm nhập dung dịch hoá học vào khối than bao quanh công trình ngầm, Hội nghị khoa học lần thứ 12 Trường Đại học Mỏ-Địa chất. Tuyển tập các công trình khoa học, , 1996

3. Võ Trọng Hùng, Tính vỏ chống công trình ngầm xây dựng trong môi trường đất đá nứt nẻ, Tuyển tập các công trình khoa học Trường Đại học Mỏ-Địa chất. Tập 17, , 1991